Luật sư là một nghề cao quý

1. Tính đặc thù : Đòan luật sư là một tổ chức nghề nghiệp mang nặng tính tự quản.Do vậy, mỗi đoàn sẽ có Điều lệ, quy chế nội bộ riêng biệt do tập thể luật sư thông qua trong Hội nghị toàn thể luật sư.

2. Vai trò của Liên đoàn luật sư : Do các đoàn luật sư trong nước tự nguyện lập ra và tự nguyện gia nhập vào Liên đoàn ( ở nước ngoài có những đoàn luật sư không tham gia vào liên đoàn luật sư ). Do đó, vai trò của Liên đoàn luật sư có rất nhiều hạn chế, nên hiện nay Liên đoàn luật sư Việt Nam đang từng bước nghiên cứu một cấu trúc mới trong bộ máy tổng thể để xác định mối quan hệ giữa Liên đòan luật sư với các Đòan luật sư, với các tổ chức hành nghề luật sư, với các luật sư như thế nào để vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa phụ hợp với Luật sư Việt Nam
 
3. Nhưng cho dù nghề luật sư ở Việt Nam phát triển trong tương lai như thế nào đi nữa, thì Luật sư luôn luôn là một nghề cao quý, bởi các lẽ sau :
 
a. Trong xã hội hiện nay, chỉ có 02 nghề là phải trải qua một quá trình đào tạo lâu nhất đó là : Bác sỹ và Luật sư, tương ứng với thời gian đào tạo thì các chi phí phải tốn kém nhiều hơn.

b. Trong xã hội hiện nay, nghề nào cũng có những chuẩn mực đạo đức khi hành nghề, nhưng chỉ có 02 nghề Bác sỹ và Luật sư được các quốc gia trên thế giới quy định một chương riêng về đạo đức hành nghề và kèm theo Quy tắc đạo đức hành nghề.

c. Bác sỹ hay Luật sư luôn được mọi người dân trong nước cũng như ở nước ngoài tôn trọng.

đ. Ở các nước phát triển, thì Luật sư đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong xã hội, họ là những ứng cử viên sáng giá trong các chức vụ của chính phủ hoặc Tổng thống hoặc trong quốc hội ( tức : Thượng nghị viện và Hạ nghị viện ) hoặc Thẩm phán hoặc Công tố viên .