HỘI THẢO HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI & THANH TOÁN QUỐC TẾ

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH TRẦN CAO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Số: 18/2014/CV – CT                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             -------                                                   ----****----

                                            Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY SAPHARCO

 

Công ty chúng tôi đã chuẩn bị Nội dung Hội thảo về Hợp đồng thương mại Quốc tế và Thanh toán quốc tế cho Qúy Công ty với các chủ đề chính như sau:

 

I.Các căn cứ pháp lý điều chỉnh quan hệ về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế:

1.Điều ước Quốc tế:

2.Pháp luật Việt Nam:

 

II.Tính pháp lý của chủ thể ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và hành vi ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân:

 

1.Luật điều chỉnh liên quan:

2.Có 02 loại chủ thể:

3.Người đại diện theo ủy quyền được ký kết hợp đồng thương mại: Có 02 loại ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

 

III.Các hình thức ký kết hợp đồng thương mại quốc tế:

1.Luật điều chỉnh liên quan:

2.Các hình thức ký kết hợp đồng thương mại quốc tế:

3.Sơ đồ giao kết hợp đồng GIÁN TIẾP qua Fax, Email trong thương mại:

4.Vấn đề chữ ký, con dấu trong các hợp đồng thương mại quốc tế:

 

IV.Các tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế thường gặp và cách khắc phục nhằm hạn chế phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng:

 

V.Các quy định về nghĩa vụ thanh toán quốc tế theo hợp đồng thương mại quốc tế:

1.Sơ đồ tổng quát về phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ:

            2.Thư tín dụng (L/C) giáp lưng: Là một thư tín dụng (L/C) được mở dựa vào một thư tín dụng (L/C)khác

3.Những sai sót thường gặp ở vận đơn và biện pháp khắc phục:

 

VI.Các quy định về Điều khoản bất khả kháng ( miễn trách nhiệm) trong hợp đồng thương mại quốc tế:

1.Phân biệt giữa trường hợp “Bất khả kháng” với trường hợp “ Khó khăn trở ngại” trong hợp đồng thương mại quốc tế: Thông thường sẽ do các bên tự thỏa thuận và được ghi nhận trong hợp đồng thương mại

2.Khái niệm pháp lý về “ Bất khả kháng” theo các điều ước quốc tế:

 

VII.Về việc xác minh tư cách pháp nhân của người đại diện nhà cung cấp nước ngoài (đã có giấy phép kinh doanh dược phẩm tại VN) ký kết hợp đồng với Sapharco:

1.Những việc cần xác minh là rõ trước khi ký kết với các đối tác nước ngoài đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam:

2.Qui định cơ bản về hợp pháp hóa lãnh sự:

2.1.Có 02 cơ quan Nhà nước Việt Nam được phép hợp pháp lãnh sự các văn bản của nước ngoài:

2.2.Quy định của Luật cơ quan đại diện nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 quy định:

a.Trên thực tế các doanh nghiệp Việt Nam muốn xác minh các pháp nhân nước ngoài tại nước sở tại :

b.Vấn đề hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu:

 

VIII.Quy định về việc hoạt động của Văn phòng đại diện của Công ty nước ngoài tại Việt Nam:

1.Cơ sở pháp lý của Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam:

2.Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam không hợp pháp khi:

 

VIV.Về việc thực hiện hợp đồng ủy thác nhập khẩu dưới dạng hợp đồng mua bán hàng hóa:

1.Cơ sở pháp lý của 02 quan hệ pháp luật giữ “ Hợp đồng mua bán hàng hóa” với “ Hợp đồng ủy thác ( mua bán hàng hóa) xuất nhập khẩu”:

2.Nhìn theo góc độ nhà kinh doanh cho thấy:

3.Cách hạn chế rủi ro trong trường hợp trên:

 

X.Về việc liên quan đến quản lý công nợ, quy định về bảo lãnh nợ của nhà cung cấp cho người mua- các bên tham gia ký kết văn bản nợ có hiệu lực – xác minh thẩm quyền của người được ký văn bản bảo lãnh nợ:

1.Quy định pháp luật về bảo lãnh nợ:

2.Văn bản bảo lãnh nợ của nhà cung cấp cho người mua hàng hóa:

3.Xác minh thẩm quyền ký kết của chủ thể tham gia ký kết hợp đồng bảo lãnh nợ:

 

XI.Các quy định về bên thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho nhà cung cấp, Cụ thể trên hợp đồng các bên có thể chỉ định bất cứ bên nào thực hiện nghĩa vụ thanh toán được hay không? :

 

Công ty chúng tôi dự định thời gian Hội thảo cố gắng trong một ngày, buổi sang từ 8 giờ đến 11 giờ 30 Luật sư trình bầy các vấn đề pháp lý( nghỉ giải lao 15 phút vào lúc 9 giờ 30). Buổi chiều sẽ tiến hành tọa đàm đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với Luật sư.

 

Thành phần tham dự, Công ty chúng tôi gợi ý: Trưởng phó các phòng của Công ty; Ban giám đốc các Công ty con; Ban giám đốc các Chi nhánh và bộ phận liên quan đến mua bán hàng hóa trong và ngoài nước. Đề nghị hội thảo tại Hội trường lớn của Công ty. Công ty chúng tôi dự kiến vào 8 giờ thứ 6, ngày 19/12/2014 sẽ tiến hành Hội thảo. Kính mong Qúy Công trả lời cho Công ty chúng tôi biết.

 

Trân trọng cám ơn Qúy Công ty.

 

                                                                               GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                               

                                                                       TRẦN CAO PHÚ

                                                   Luật sư – Luật gia – Trọng tài viên PIAC