TẬP HUẤN LUẬT QUẢN LÝ & SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SX-KD TAI DOANH NGHIEP

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN & CÔNG TY LUẬT HỢP DANH TRẦN CAO PHỐI KẾT HỢP TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHÁP LUẬT

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT , KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 2014 ( HIỆU LỰC NGÀY 01/07/2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.KHÁI QUÁT SƠ ĐỒ CẤU TRÚC QUẢN LÝ & SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 

-Các Công ty con trong hệ thống Tập đoàn kinh tế đều có tư cách pháp nhân độc lập, tài sản độc lập, tự chủ trong kinh doanh ( Do đó, nếu 01 Công ty bị phá sản hoặc giải thể không làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của cả Tập đoàn).

-Các Công ty con của Tập đoàn kinh tế có thể kinh doanh tại các quốc gia khác trên thế giới thông qua việc quyết định đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn kinh tế.

-Tập đoàn kinh tế nắm toàn bộ vốn kinh doanh và điều tiết toàn bộ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, chia sẻ vốn cho các Công ty mẹ trong Tập đoàn kinh tế, Rồi các Công ty mẹ chia sẻ vốn cho các Công ty con, Công ty con lại chia sẻ vốn cho các Công ty cháu.

 

II.CHƯƠNG II: QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 

 

Điều 23: Huy động vốn

-Thẩm quyền;

-Nguyên tắc huy động vốn;

-Bảo lãnh;

-Xử lý vi phạm.

 

Điều 24: Đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định

-Thẩm quyền của HĐTV, Chủ tịch công ty;

-Thẩm quyền của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

 

Điều 25: Quản lý, sử dụng tài sản cố định

-Văn bản cá biệt;

-Nguyên tắc.

 

Điều 26: Quản lý nợ phải thu

-Văn bản cá biệt;

-Thực hiện quản lý nợ.

 

Điều 27: Quản lý nợ phải trả

-Văn bản cá biệt;

-Thực hiện quản lý nợ;

-Xử lý vi phạm.

 

Điều 28: Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

-Thẩm quyền;

-Nguồn luật áp dụng;

-Hình thức đầu tư;

-Các trường hợp không được đầu tư.

 

Điều 29: Đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp

-Thẩm quyền;

-Nguồn luật áp dụng;

-Trách nhiệm của HĐTV, Chủ tịch công ty.

 

Điều 30:Quán lý của doanh nghiệp đối với công ty con do doanh nghiệp năm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty cổ phần, Công ty TNHH

- Đối với Cty con do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Đối với phần vốn góp của doanh nghiệp tại Cty cổ phần, Cty TNHH 02 TV trở lên.

 

Điều 31: Chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

-Thẩm quyền;

-Nguyên tắc chuyển nhượng;

Phương thức chuyển nhượng.

 

Điều 32: Tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động

-Nguyên tắc xác định;

Xác định tiền thưởng.

 

Điều 33: Tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý doanh nghiệp

- Thẩm quyền phê duyệt tiền lương, thù lao;

- Nguyên tắc xác định Tiền lương, thù lao;

- Xác định tiền thưởng.

 

Điều 34: Nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp

- Ưu tiên 1: Qũy đầu tư phát triển ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp;

- Ưu tiên 2: Qũy khen thưởng, Qũy phúc lợi, Qũy thưởng cho người quản lý doanh nghiệp và Kiểm soát viên;

- Ưu tiên 3: Nộp lợi nhuận sau thuế về Nhà nước.

 

Điều 35: Bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp

- Trách nhiệm của HĐTV, Chủ tịch công ty;

- Các biện pháp thực hiện.