Khái quát pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam

I.Nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
 II.Hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam
 Nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
ü     Quyền sở hữu trí tuệ được công nhận là quyền tư hữu
ü      Theo nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận
ü      Xác lập quyền trên cơ sở đăng ký hoặc tự động
ü     Các nguyên tắc của luật dân sự, hành chính, hình sự cũng được áp dụng khi Quyền bị xâm phạm ( theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc chủ động của cơ quan nhà nước
ü      Quy định đặc thù của Luật sở hữu trí tuệ ( thủ tục áp dụng, các biện pháp xử lý) 
III. Sự phát triển của pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
Ø     Các giai đoạn phát triển
Ø      Hệ thống pháp luật hiện hành
Trước 1981
1981-1989
1989-1995
1995-2005
2005-2008
2009-2011 
IV.Kết cấu hệ thống pháp luật về sở hữu công nghiệp
-      Vị trí và kết cấu của hệ thống pháp luật về Sở hữu công nghiệp 
V. ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ QUAN TRỌNG VỀ SHCN VN KÝ KẾT,THAM GIA
- Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp
- Hiệp định TRIPS (WTO)
- Thoả ước và Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu
- Hiệp ước PCT về đăng ký quốc tế sáng chế
- Hiệp định BTA Việt-Mỹ
- Hiệp định Việt Nam - Thuỵ sĩ về Sở hữu trí tuệ