Xã hội: Công bằng - Dân chủ - Văn minh

Do đó, Liên hiệp quốc đã ban hành : Hiến chương liên hiệp quốc năm 1945 ; Tuyên ngôn nhân quyền " hay còn gọi: Tuyên ngôn về quyền con người" năm 1948; 02 công ước quốc tế về quyền con người năm 1966.
Việt nam là thành viên của Liên hiệp quốc, cho nên phải tuân thủ các nguyên tắc về điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và/hoặc ký kết song phương hoặc đa phương.
Trên thế giới hiện nay, các giai cấp thống trị của từng Nhà nước khác nhau thì có những tư duy khác nhau trong việc thực thi quyền con người mà đã được Liên hiệp quốc quy định bắt buộc.
1.Các quốc gia phát triển : Họ đồng nhất giữa quyền con người với quyền công dân ( nghĩa là: ranh giới này hầu như không phân biệt rõ ràng ).
2.Các quốc gia chậm phát triển và/hoặc đang phát triển: Họ phân biệt rõ ràng ( nghĩa là: công dân ngoài quyền con người ra còn phải chịu sự chi phối của hệ thống pháp luật trong nước ), có thể hệ thống pháp luật trong quốc gia mẫu thuẫn và/hoặc chưa phù hợp với Hiến chương liên hợp quốc.
3.Cho nên mới phát sinh tranh cãi: nước này không dân chủ ; nước kia thiếu nhân quyền vi phạm Hiến chương liên hiệp quốc
Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia đang phát triển, nên không thể tránh được việc tranh cãi vấn đề công bằng - dân chủ - văn minh.
Các bạn có đồng ý với quan điểm của tôi hay không ? hay tìm mua cuốn sách Pháp luật về các quyền cơ bản của con người do Nhà xuất bản tư pháp xuất bản năm 2006, chủ biên TS.Hoàng Phước Hiệp. Hãy đọc và suy ngẫm liên tưởng so sánh với Việt Nam hiện nay thì thấy rất rõ vấn đề này. Cám ơn các bạn.