Hội thảo chuyên đề quản lý & sử dụng lao động trong doanh nghiệp

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 
I.Vai trò của việc sử dụng lao động trong doanh nghiệp:
             1.Định nghĩa lao động
2.Vai trò của pháp luật lao động
3.Vai trò của việc sử dụng lao động trong doanh nghiệp 
II.Nguồn luật điều chỉnh và khái niện về quan hệ lao động:
 1.Nguồn luật điều chỉnh trong các quan hệ lao động 
Các văn bản quy phạm pháp luật
Các văn bản điều chỉnh nội bộ doanh nghiệp
-Bộ luật lao động
-Bộ luật dân sự
-Bộ luật tố tụng dân sự
-Luật bảo hiểm xã hội
-Luật công đòan
-Luật dạy nghề
-Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
-Pháp lệnh
-Nghị định
-Quyết định
-Thông tư và Thông tư liên tịch
-Điều lệ
-Nội quy lao động
-Thỏa ước lao động tập thể
- Các Quy chế
-Các nội quy khác như: Nội quy công trường, nội quy ra vào cơ quan ..v.v.
-Quyết định
-Thông báo
 
 
 2. Khái niệm về các quan hệ lao động   
3.Xét ở góc độ toàn diện của quan hệ lao động được thể hiện dưới các dạng sau
 
III.Các họat động tư vấn về sử dụng lao động trong doanh nghiệp thường gặp:
 
1.Hồ sơ nhân sự
2.Hình thức Hợp đồng lao động
3.Xử lý vi phạm kỷ luật lao động
 
PHẦN THỨ HAI : KỸ NĂNG TƯ VẤN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG
                             DOANH  NGHIỆP
 
I.Tư vấn về tuyển dụng lao động:

1.Xác định điều kiện tuyển dụng :
 
a.Phân tích đánh giá tổng quát
b.Xác định số lượng lao động
c.Xác định tính chất công việc
d.Yêu cầu về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn
e.Yêu cầu về tiền lương
 
2.Quy trình tuyển dụng:
 
II.Quản lý và sử dụng lao động trong doanh nghiệp:
 
1.Xây dựng nội quy lao động
2.Điều kiện xây dựng
3.Nội dung nội quy lao động
 
 
PHẦN THỨ BA :   KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP LAO ĐỘNG                                                       
                                                    TRONG DOANH NGHIỆP
 
 Lời kết: Vai trò của việc quản lý và sử dụng lao động trong doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành, họat động và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, người sử dụng lao động cần phải quan tâm và làm tốt công tác tổ chức quản lý nhân sự, cũng như thực hiện các chính sách ưu đãi dựa trên thị trường nhằm khuyến khích, động viên tạo nỗ lực từ các cán bộ trong Ban điều hành và quản lý cao cấp của doanh nghiệp. Trong việc phân phối lợi nhuận cần chú ý đến quyền lợi của người lao động cho phù hợp với tình hình kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp, thông qua việc hình thành các quỹ gồm: khen thưởng ; phúc lợi.
 Chúc các bạn thành công.