Sở hữu trí tuệ

Đăng ký nhãn hiệu 
   -  Tra cứu nhãn hiệu hàng hoá;Tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.
   -  Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và nước ngoài.
   -  Thực hiện các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận nhãn hiệu.
   -  Tư vấn và thực hiện các thủ tục gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá.
   -  Tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng hoặc li-xăng nhãn hiệu hàng hoá.
Sáng chế giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp 
   -  Tra cứu liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp; tư vấn về khả năng bảo hộ của sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.
   -  Đăng ký bảo hộ bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài.
   -  Thực hiện các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.
   -  Gia hạn hiệu lực, sửa đổi, bổ sung các bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp.
Quyền tác giả 
   -  Tư vấn và đăng ký bảo hộ quyền tác giả.
   -  Thực hiện các thủ tục khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả
   -  Tư vấn và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả
   -  Các quyền sở hữu trí tuệ khác
   -  Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến các quyền sở hữu trí tuệ khác, bao gồm:         
          +  Tên thương mại
          +  Chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ hàng hoá
          +  Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
Nhượng quyền thương hiệu
   -  Tiến hành tra cứu, tư vấn và lựa chọn hệ thống franchise phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.
   -  Đánh giá tiềm năng và triển vọng khai thác của hệ thống franchise được lựa chọn,  đánh giá năng lực của bên nhượng quyền.
   -  Tư vấn pháp lý trong suốt quá trình đàm phán hợp đồng franchise
   -  Soạn thảo và kiểm tra các điều khoản hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng phù hợp với pháp luật Việt nam và quốc tế
   -  Tư vấn các vấn đề tài chính trong hợp đồng franchise
   -  Tiến hành các thủ tục ghi nhận hợp đồng franchise, xin phép tiến hành các giao dịch franchise
Theo dõi, tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong toàn bộ quá trình franchise