Tư vấn đầu tư

1. Lập hồ sơ dự án, xin giấy phép đầu tư

2. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

3. Các thủ tục sau giấy phép (xin thuê đất, giấy phép lao động cho người nước ngoài, giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, xuất nhập khẩu ...)

4. Tái cấu trúc công ty (chuyển nhượng vốn, chuyển đổi hình thức đầu tư, điều chỉnh vốn, bổ sung chức năng, sáp nhập, chia tách...)

Các thủ tục ưu đãi đầu tư (ưu đãi thuế, miễn giảm tiền thuê đất...)

 

5. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của dự án đầu tư (hợp đồng, lao động, thuế, tranh chấp; kinh tế và dân sự, chuyển giao công nghệ, ...).