Tư vấn pháp luật tài chính & kế toán

1.  Tư vấn pháp luật thuế

2.  Tư vấn các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu

3.  Tư vấn pháp luật Ngân hàng, chứng khoán

4.  Tư vấn pháp luật tài chính trong lãnh vực kinh tế và thương mại