Tư vấn pháp luật về lao động

Nhân sự là một nguồn lực quan trọng nhất đối với tất cả các doanh nghiệp. Pháp luật lao động được áp dụng và thực hiện đầy đủ là một trong những nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động.

Dịch vụ của Trancaolaw trong lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động: 
 
1.  Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động

2.  Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động và các quy chế khác có liên quan trong quản lý doanh nghiệp

3.  Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể

4.  Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động

5.  Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động

6.  Tư vấn, thực hiện các thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam
 
.