Tư vấn pháp luật về đất đai và hôn nhân gia đình

1.  Đất đai

 -  Tư vấn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

-  Tư vấn thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế
chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất.

-  Tư vấn thủ tục thu hồi đất, bồi thường, tái định cư…

-  Tìm kiếm, giới thiệu địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

-  Tư vấn trình tự, thủ tục xin giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

2.  Hôn nhân gia đình

-  Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

-  Tư vấn về tài sản riêng, tài sản chung trước và trong thời kỳ hôn nhân.

-  Tư vấn về thủ tục ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.