Tư vấn luật khác

1.   Soạn thảo đơn khiếu nại, ủy quyền, di chúc, khai nhận di sản thừa kế
2.  Tư vấn các thủ tục khiếu nại, tố cáo 3.  Tư vấn thủ tục thi hành án
4.  Tư vấn giải quyết các tranh chấp về kinh tế, dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình
5.  Tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu.