Tư vấn doanh nghiệp

  1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
  2. Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam
  3. Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi trụ sở, chuyển nhượng vốn, đổi tên, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp…
  4.  Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
  5. Tư vấn thủ tục mua bán, chia, tách, sát nhập, hợp nhất doanh nghiệp
  6. Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp
  7. Tư vấn quản trị doanh nghiệp
  8. Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.